Anzavurların İkinci İsyanı

  1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. Anzavurların İkinci İsyanı

Anzavur, ikinci defa olarak 16 Şubat 1336 (1920 )’de Biga taraflarında isyana başlamış ve bu isyan şarka doğru tedrici bir surette büyümüştü.

Bu isyan İstanbul’un işgaline takaddüm eden günlerde müzmin bir hale girmişti. Sebebi, Bursa ve Balıkesir’den gönderilen Millî Müfrezelerin bir elden idare, isyan mıntıkasının etrafı çevrilememiş ve hariçle muvasalasının kesilememiş ve bilhassa isyanın merkezine çabuk ve kâfi kuvvetle yürünememiş olması idi. Bunlardan başka, birinci Anzavur isyanında muvaffak olmuş Ve tecrübe görmüş olan Çerkeş Etem ve San Efe Millî Müfrezelerinin Salihli cephesinden isyan mıntıkasına henüz gelememiş olmalarıydı.

Garbî Anadolu şimendiferleri ikinci defa İngilizlere tahliye ettirilince Anzavur hareketi Bursa’ya teveccüh etmiş ve Bursa’yı tehdide başlamıştı. Bunun üzerine Yirminci Kolordunun yirmi dördüncü fırkasından ikinci piyade alayı ile bir cebel bataryasını Bursa’ya alelacele sevk ve bizzat kendim Bursa’ya hareket etmiş ve yukarda bahsi mahsusunda arzettiğim veçhile hareketi idare etmiştim.

Çekes Etem ve Sarı Efe kuvvetleri de müsademe mevkilerine yetişebilmiş olduğundan Anzavurun her taraftan tenkili mümkün olmuştu. Nihayet Anzavur Bandırma’dan İstanbul’a kaçmak suretiyle yakasını takibimizden kurtarabilmişti.

12 Eylül 2017